Handelsbetingelser​: Pyntegrønt/Juletræer

​1. Kvantum

Ved kontrakter kan mængder afvige fra det kontraherede med +/-10 %

fra det aftalte, såvel totalt som indenfor aftalte sorteringer

2. Klipning/fældning

Foretages indenfor det aftalte tidspunkt, stærk varme og

blæst kan medføre, at klippetiden afkortes eller klippetiden udsættes.

3. Sortering

Al oparbejdning sker i henhold til gældenden sorteringsreglement (med mindre

andet er aftalt)

4. Besigtielse

Hvis køber på forhånd ytrer ønske derom, vil sælger forevise alle bevoksninger,

hvorfra der frembringes varer til en given leverance.

5. Leveringstid

Aftalte leveringsterminer og -mængder skal overholdes af begges partner.

afvigelser herfra kan kun ske efter aftale mellem køber og sælger.

6. Leveringsted

Alle varer leveres frit læsset på bil ved bilfast vej. Ved bilfast vej forstås veje, der

uden vanskelighed kan befærdes med lastvognstog (bruttobelastning 42 ts.) også

sættevogne.

7: Læsning

Sælger stiller indenfor aftalte læssetidspunkter fornødent mandskab/materiel til

rådighed. Læssetid for et vogntog må normalt ikke overstige 3 timer. regnet fra

ankomsttidspunkt. Vogntoget skal være læsseklart ved ankomst. Ventetid,

overarbejdstillæg m.v. betales af køber.

8: Følgeseddel

Indeholdende nøjagtig angivelse af mængde og art udstedes af sælger ved hver

afhentning. Efter aftale med køber medsendes følgeseddel eller sendes til køber.

9: Risiko

Varen henligger for sælgers regning og risiko i enhver henseende

til aftalt leveringstidspunkt.

10: Betaling

Betalingsbetingelser: Ifølge aftale 

11. Reklamation

Over et vareparti skal, for at være rettidigt, fremsættes medens partiet er i

Danmark og senest 48 timer efter aflæsning. Køber har ret til at levere partiet

tilbage. Reklamation over skjulte fejl og grove fejl ( f.eks. nåletab) kan dog

fremføres senere, også selv om partiet er i udlandet

Såfremt parterne ikke kan nå enighed om sortering eller andre forhold

vedrørende et parti grønt / juletræer, skal uoverensstemmelsen søges bilagt af

2 skønsmænd, der udpeges af køber og sælger i fællesskab. Hvis

skønsmændenes afgørelse ikke danner baggrund for enighed mellem køber og

sælger, må sagen afgøres ved domstolene

12: Force majeure

Alle køb og salg sker under forbehold af strejke, lockout eller anden force

majeure.

13: Tvistigheder

Alle tvister i henhold til kontakt/rammeaftale afgøres ifølge dansk lov og ret.

Lyneborg Grønt ApS     /     CVR: ​26675367     /     Århusvej 56, 8963 Auning     /     Telefon: +45 86 49 26 00     /     E-mail: hzf@lyneborg.as